Detachering | Organisatieadvies | Training | Payrolling

FAQ

Veel gestelde vragen en verduidelijking met een begrippenlijst

Wie is opdrachtgever: TemployeeNet handelt in opdracht van derden, maar fungeert als opdrachtgever naar de specialist.

Opdrachtnemer: Opdrachtnemer is hij die een opdracht aanvaardt.

Regie van de opdracht: De regie van de opdracht ligt in handen van de eind inlener. Deze oefent gezag uit, laat de feitelijke arbeid verrichten en betaalt hier ook een overeengekomen tarief voor.

Ketenaansprakelijkheid: Deze ligt bij de eind inlener en wordt in een keten verlegd naar de partij die de persoon inhuurt. De keten moet duidelijke zijn en wordt met een VAR afgedekt tegen het risico van een situatie die als loondienst wordt aangemerkt.

VAR: Een Verklaring Arbeids Relatie die laat zien wat uw fiscale status is in het kader van de wet op de Ketenaansprakelijkheid. Deze wet regelt dat de inlener aansprakelijk is voor het inhouden van loonbelasting etc, tenzij een VAR overlegt kan worden (VAR WUO, winst uit onderneming)

Betalingstermijn: De termijn waarbinnen u altijd uw geld ontvangt, ongeacht of de eindklant betaald heeft of niet. Bij TemployeeNet is deze termijn meestal 1 maand.

Contract: Een contract bindt partijen aan de gemaakte afspraken, echter, het gaat altijd om gepresteerde en facturable uren. Als deze niet gemaakt zijn of niet gemaakt kunnen worden, verliest de inhoud van het contract zijn waarde.